SCOTT
SCOTT
BLITZ EX-DR
G-62
United States of America
46cm
OSWEGO RIVER, N.Y.